Сковородинівцям, які цікавляться політикою: науковці ІПіЕНД НАН України подарували книгозбірні університету нові видання - Бібліотека Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Сковородинівцям, які цікавляться політикою: науковці ІПіЕНД НАН України подарували книгозбірні університету нові видання

Бібліотека Університету Григорія Сковороди в Переяславі > Новини > Сковородинівцям, які цікавляться політикою: науковці ІПіЕНД НАН України подарували книгозбірні університету нові видання

Фонд університетської книгозбірні збагатився новими виданнями з політології. Це книги для всіх, хто цікавиться політикою та вивчає політологію. Вони допоможуть розібратися в процесах державотворення, механізмах функціонування влади, ознайомитися з думкою авторитетних фахівців про політичні процеси в Україні та світі.

Книги передані в дар сковородинівській бібліотеці у рамках співпраці Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України і Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Зазначимо, що автором одного з розділів монографії «Національні меншини України в політичних процесах ХХ-ХХІ століть: стан і проблеми дослідження» є виконуючий обов’язки ректора нашого університету, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, професор кафедри політології Віталій Коцур (Розділ 2. Національні меншини України в роки Першої світової війни, Української революції та державотворення: пізнавальний аспект»).

Усі охочі зможуть ознайомитися в університетській бібліотеці з такими виданнями:

Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 – початок 2020 рр.): монографія / М. Кармазіна; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. ІФ. Кураса. – Київ: ІПіЕНД, 2020. – 88 с.

«У дослідженні аналізуються особливості та етапи процесу становлення і розвитку політичних партій в Україні у період з кінця 1990 до початку 2020 рр. Окрему увагу приділено феномену перейменування партій (що сприяло, з-поміж іншого, своєрідному штучному збільшенню тривалості історії політсил, непрогнозованим змінам керівництва, як і програмним цілям та проголошеним ідеалам), специфіці постання у їх середовищі у той чи інший період творення багатопартійності «персональних», іменних та регіональних партій, деструктивному (у переважній більшості) явищу появи та функціонування партій, назви яких дублювали найменування хронологічно більш ранніх політичних утворень, діяльність яких з тих чи інших причин уже добігла кінця, тощо.

По-своєму унікальні кількісні та якісні дані (про період функціонування, зміни назв, припинення / відновлення діяльності партійних утворень, особливостей їх статусу) містить «Каталог політичних партій в Україні зареєстрованих Міністерством юстиції України у період з листопада 1990 до 1 січня 2020 рр.)», укладений на основі не лише оприлюдненої Міністерством юстиції України інформації, але й збереженої у фондах поточного архіву міністерства щодо усіх зареєстрованих упродовж 30 років партій».

Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства : монографія / В. Войналович, В. Кулик, О. Рафальський [та ін.] ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2020. – 336 с.

«Книгу підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства», що виконувалася співробітниками відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України в 2017 – 2019 роках. Викладено результати аналізу етнополітичних чинників консолідації сучасного українського суспільства. Окреслено концептуальні основи дослідження, пропонується докладний розгляд релевантних наукових розробок. Відстежено динаміку етнічних, національних та суспільних ідентичнісних змін в Україні після Революції Гідності, доведено їхній суперечливий характер. Ґрунтовно проаналізовано мовні та етноконфесійні аспекти суспільної консолідації. Обґрунтовано чинники актуалізації публічного простору і політики пам’яті. Як підсумок дослідження, порушується питання про концептуалізацію образу майбутнього українського суспільства.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів, журналістів, активістів неурядових організацій та, не в останню чергу, для політиків, фахівців у галузі державного управління, що опрацьовують і забезпечують стратегії національної консолідації на законодавчому і виконавчому рівні».

Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2019 рр.) : монографія / М. Кармазіна, Т. Бевз, М. Горбатюк, О. Зорич ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2020. – 264 с.

«У дослідженні аналізуються механізми відтворення регіональної еліти в Україні у період з кінця 1991 до 2019 рр. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів становлення та розвитку еліти досліджено формування регіональних еліт Вінниччини, Полтавщини, Сумщини. Окрему увагу приділено становленню та трансформації ідентичностей еліти та її політичних цінностей».

Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації : монографія / за ред. О. М. Майбороди ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2020. – 264 с.

«У колективній монографії розглянуто взаємозалежність між інституційними аспектами біфуркації українського політичного поля та морально-політичною консолідацією країни. Особлива увага приділена питанню відповідальності діяльності головних політичних акторів уставленим у суспільстві моральним цінностям. Розкрито вплив політики на особливо гострі прояви суспільної кризи в Україні.

Монографія підготовлена за результатами наукового проєкту «Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації:, виконаного у рамках цільової програми наукових досліджень «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні».»

Національні меншини України в політичних процесах ХХ-ХХІ століть: стан і проблеми дослідження : монографія / В. О. Котигоренко, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур [та ін.] ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2020. – 624 с.

«У книзі представлено результати дослідження досвіду формування, тенденцій, проблем і актуальних завдань розвитку наукового знання про місце і роль національних меншин України в політичних процесах ХХ – ХХІ століть, а саме:

а) на початку ХХ століття,

б) у роки Першої світової війни, Української революції та державотворення,

в) у міжвоєнний період,

г) під час Другої світової війни,

д) в Українській РСР 1945-1990 років,

е) у сучасній Україні.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів».

Україна: революційна доба й наступні десятиліття : історико-історіографічні есе / В. Ф. Солдатенко ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2021. – 520 с.

«До збірки відібрано 18 матеріалів, опублікованих, або підготовлених до друку автором за останнє п’ятиріччя. В них відбивається науковий пошук, яким наповнена вітчизняна історична наука, що розробляє актуальну проблематику досвіду XX століття. Певна частина публікацій, присвячена здійснюваним спільно із зарубіжними колегами проектами, з’явилася у російськомовних виданнях і маловідома українським читачам. Під час підготовки до друку всі вони переглянуті, в разі потреби, до них внесені необхідні виправлення й мінімальні доповнення для узгоджень між сюжетами книги. У випадках передруків тексти подаються переважно у первісному варіанті й формі відповідного видання із зазначенням републікацій, або ж, у разі деяких розбіжностей, тим, яким надається авторська перевага».

Політичні дослідження, 2021 : укр. наук. журн. №1 / НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; голов. ред. О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД, 2021. – 192 с.

«Засновуючи цей журнал, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України керувався необхідністю сприяти розвитку вітчизняної політичної науки та її інтеграції у світовий науковий простір.

Українське суспільство переживає складний і суперечливий період своєї історії. В усіх сферах нашого життя, зокрема й політичній, відбуваються динамічні й, багато в чому − кардинальні зміни. За цих умов важливого значення набувають глибокий і всебічний науковий аналіз, наукове прогнозування політичних процесів і подій, пошук та теоретичне обґрунтування шляхів ефективного суспільного розвитку, націє- і державотворення, розроблення практичних рекомендацій у сферах внутрішньої та зовнішньої політики країни. Адже від політичної науки очікують не лише наукової описовості політичних явищ, їх пояснення та оцінок, але й моделювання адекватних сучасній суспільнополітичній ситуації рішень.

Сподіваємося, що оприлюднення результатів наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних учених сприятиме розв’язанню цих питань, а також − популяризації політичної науки та освіти, створенню простору якісної публічної комунікації науковців, обміну досвідом та поширенню інформації про події наукового характеру, зрештою − досягненню мети нашого нового видання. Його тематичне спрямування представлене широким колом політичних досліджень, пов’язаних з теорією та історією політичної науки, її теоретико-методологічних засад, зі соціальною та політичною філософією, психологією, соціологією. Окремі тематичні розділи будуть присвячені проблемам політичної культури та ідеології, політичним проблемам міжнародних систем та глобального розвитку, основам національної безпеки держави, етнополітології. Наше видання зорієнтоване на оприлюднення наукових розвідок міждисциплінарного характеру. Із задоволенням друкуватимемо статті з питань державного управління і місцевого самоврядування, соціальної антропології, конфліктології тощо. Знайдеться також місце для публікацій, пов’язаних з проблемами розвитку політичної науки як галузі знань, підготовки кадрів політологів, підвищення кваліфікації активу політичних партій і громадських організацій».

Суб’єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози : аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2020. – 88 с.

«У роботі розглянуто комплекс питань, пов’язаних з утвердженням цивілізаційної суб’єктності України на сучасному етапі – виявлено причини і чинники, якими гальмується утвердження геополітичної і геоекономічної суб’єктивності України, встановлено ступінь адаптованості вітчизняного законодавства і правоохоронної системи до європейської моделі, проаналізовано нові прояви у духовному житті і культурі України, розглянуто загальні перспективи утвердження України як суб’єкта західної цивілізації за визначальними політичними, соціально-економічними, правовими, духовними ознаками.

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами наукового дослідження «Суб’єктивність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози» за Конкурсом соціально-гуманітарних проектів НАН України».

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з новими виданнями!

Пресцентр бібліотеки

Перейти до вмісту